Houghton College

1 Willard Avenue
Houghton, NY 14744
(585) 567-9200
houghton.edu